Privacy Policy

1. Waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. De website beschikbaar op het adres www.huswell.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van HUSWELL BV, met ondernemingsnummer 0717.669.742 en met zetel te 8200 Sint-Andries, Doornstraat 76 (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@huswell.be. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6. De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 29 december 2022.

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het op enige wijze doorgeven van informatie met betrekking tot andere personen u steeds moet kunnen steunen op een afdoende rechtsgrond (waaronder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en)).

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Vennootschapsnaam: HUSWELL BV
Maatschappelijke zetel: 8200 Sint-Andries, Doornstraat 76
BTW-nummer: 0717.669.742
Telefoonnummer: +32 (0)50 66 66 66
E-mail: info@huswell.be
Hyperlink(s) Website: www.huswell.be

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u worden meegedeeld enkel om de werking van de Website te optimaliseren en een optimale dienstverlening aan onze klanten en de gasten te kunnen bieden.

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

 • U ons daarvoor een vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming hebt gegeven. Jouw toestemming is vrij en kan je bovendien steeds weer intrekken;
 • We daar wettelijk toe zijn verplicht;
 • Dit nodig is voor de uitvoering van een contract dat u met ons heeft gesloten; of
 • Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van die persoonsgegevens.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens zoals identiteitsgegevens, contactgegevens, boekingsgegevens, bankgegevens, facturatiegegevens, gegevens over accommodaties (temperatuur, aantal verbonden apparaten, cameragegevens etc.), opleiding- en loopbaangegevens en loongegevens van personeel.

Op of via de Website verwerken wij o.m. volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Verwerkingsverantwoordelijke)?

Slechts een beperkt aantal personen, zoals onze werknemers en medewerkers, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, worden zij onderworpen aan een reeks (contractuele) verplichtingen.

Daarnaast werken wij samen met enkele derde dienstverleners, waarmee wij in beperkte mate jouw persoonsgegevens delen met oog op verdere verwerking ervan. Wij nemen de nodige maatregelen zodat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren en garanderen.

Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij jouw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

7. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

7.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens;
 • verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

8.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

8.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

8.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, via volgende contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

T: +32 [0]2 274 48 00

F: +32 [0]2 274 48 35

contact@apd-gba.be

8.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

8.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op 
info@huswell.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

9.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres info@huswell.be.

9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

10. Cookies

10.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

10.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 • Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.
 • Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van Huswell door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.
 • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.
 • Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

10.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@huswell.be.

10.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

10.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.