Algemene voorwaarden

1 Identiteit en algemeen:

1.1 HUSWELL BV, gevestigd te Doornstraat 76, 8200 Brugge, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0717.669.742;
1.2 Op basis van de afgesloten overeenkomst (de “Overeenkomst”) staat HUSWELL als dienstverlener in voor het ondersteunen en verlenen van diensten aan de opdrachtgever (de “Opdrachtgever”) die zijn gemeubileerde woning (het “Goed”) wenst aan te bieden en te verhuren voor korte duur (de “Opdracht”) aan toeristen en reizigers (de “Gast”). De Overeenkomst betreft het verstrekken van diensten door Huswell aan de Opdrachtgever. De handelingen die Huswell stelt ten aanzien van de Gast in het kader van de Opdracht van de Opdrachtgever aan Huswell gebeuren steeds in naam en voor rekening van de Opdrachtgever. Huswell biedt ook zelf de Accommodatie niet aan aan Gasten, maar maakt louter in naam en voor rekening van de Opdrachtgever de advertenties aan op de intermediaire verhuurplatformen die vervolgens in contact treden met potentiële Gasten. De Gast zal op de hoogte zijn van de identiteit en rechtsverhouding met de Opdrachtgever derwijze dat de commissionairsfictie op vlak van BTW geen toepassing kent.
1.3 Op de Overeenkomst tussen HUSWELL BV en de Opdrachtgever alsook op elke offerte zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (de “Algemene Voorwaarden”) en maken er integraal deel van uit.
1.4 Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verwijst HUSWELL de Opdrachtgever steeds naar een de Algemene Voorwaarden op de website.
1.5 Derden die bij de uitvoering van de geleverde Opdracht van HUSWELL betrokken worden, zijn eveneens gebonden door de Algemene Voorwaarden.

2 De Overeenkomst


2.1 Voorafgaand aan het verlenen van de diensten door HUSWELL zal een overeenkomst voor onbepaalde duur worden afgesloten tussen HUSWELL en de Opdrachtgever (de “Overeenkomst”).
2.2 De Opdracht, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, wordt door HUSWELL naar beste vermogen en goed vakmanschap uitgevoerd steeds zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de Opdrachtgever.
2.3 Voor de uitvoering van de Opdracht zoals overeengekomen in de Overeenkomst geniet HUSWELL exclusiviteit.

3 Beëindiging van de overeenkomst


3.1 Tenzij anderszins overeengekomen, kan de Overeenkomst door één der partijen ten allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3.2 Bij opzegging van de Overeenkomst zal HUSWELL zijn Opdracht blijven uitvoeren tot en met de laatste dag van de opzegtermijn. Bovendien zal de Opdrachtgever HUSWELL vrijwaren tegenvorderingen van derden die eventueel zouden voortvloeien uit deze opzegging.
3.3 Indien zou blijken dat de Opdrachtgever foutieve informatie heeft verschaft, heeft HUSWELL het recht de Overeenkomst onmiddellijk door schriftelijke mededeling stop te zetten en is HUSWELL niet langer gehouden tot uitvoering van de Opdracht zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
3.4 Indien HUSWELL overgaat tot de stopzetting, na voorafgaande schriftelijke mededeling, zal zij geen kosten of schade vergoeden ingevolge deze stopzetting.

4 Derden


4.1 HUSWELL heeft het recht om bepaalde activiteiten door zorgvuldig uitgekozen derden te laten uitvoeren.
4.2 In geval van nalatigheid, schade of tekortkoming veroorzaakt door deze derden, zal de HUSWELL hiervoor niet aangesproken kunnen worden, maar zal HUSWELL alle medewerking verlenen die noodzakelijk is om de schade rechtstreeks op deze derde te kunnen verhalen.

5 Aansprakelijkheid


5.1 Huswell verleent materiële diensten. Intellectuele prestaties van info, advies, ramingen of andere verstrekt door Huswell gebeuren louter vrijblijvend en zonder garantie op juistheid of volledigheid, er kunnen daaruit dan ook geen aanspraken geput worden.
5.2 HUSWELL is enkel aansprakelijk ten aanzien van de Opdrachtgever voor een opzettelijke fout of grove schuld of voor fouten van haar aangestelden. Het gaat hier over de directe schade. HUSWELL is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of opbrengst en gemiste besparingen.
5.3 Indien de Opdrachtgever onvolledige of onjuiste informatie heeft verschaft aan HUSWELL kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor elk gevolg dat hieruit zou voortvloeien.
5.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving die betrekking heeft op deze activiteit en de inkomsten die hieruit voorvloeien. De Opdrachtgever is onder meer verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen en toestemmingen, en de naleving van specifieke brandveiligheidsnormen van het Goed in het kader van deze activiteit en maakt alle documenten en informatie hieromtrent over aan HUSWELL. Indien de stad dit vereist, zal de Opdrachtgever verplichting tot betaling van de geldende toeristenbelasting voor zijn rekening nemen.
5.5 De Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn dat het Goed is onderworpen aan het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, hierna het “Logiesdecreet”, en haar uitvoeringsbesluiten, te weten:
- Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (BS 21 april 2017), genaamd het “Logiesbesluit”;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen (BS 21 april 2017, genaamd het “Brandveiligheidsbesluit”);
- Het Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies (BS 21 april 2017);
De Opdrachtgever verklaart dat het Goed voldoet aan de algemene en bijzondere openings- en uitbatingsvoorwaarden, zoals bepaald in bijlage 1 en 4 bij het Logiesbesluit.
De Opdrachtgever verklaart te beschikken over een geldige brandverzekering voor het Goed, inclusief de inboedel van het Goed. Die polis bevat eveneens de waarborg “BA Gebouw” met dekking van zowel de contractuele als de extra-contractuele aansprakelijkheid. HUSWELL kan bijgevolg in geen geval voor brandschade of andere door deze polis gedekte schade aansprakelijk worden gesteld. HUSWELL adviseert de Opdrachtgever zijn verzekeraar op de hoogte te brengen van deze Opdracht.
5.6 De Opdrachtgever verklaart te beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door hemzelf of zijn aangestelden bij de exploitatie van zijn Goed.
5.7 De Opdrachtgever beschikt over een eigendomsattest van het Goed. Als de Opdrachtgever niet de eigenaar van het Goed is, beschikt hij/zij over een huurovereenkomst waaruit blijkt dat onderverhuur toegestaan is door de eigenaar van het Goed.
5.8 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de aanbieding van het Goed op de gebruikte verhuurplatformen.
5.9 HUSWELL draagt geen enkele verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zou blijken dat de Opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen nakomt. De Opdrachtgever zal HUSWELL vrijwaren indien zij in het kader van één of meerdere van deze verplichtingen zou worden aangesproken.
5.10 De Opdrachtgever zal HUSWELL integraal vrijwaren voor alle nadelen uit hoofde van gebeurlijke aanspraken vanwege derden (waaronder bv. overheden, Gast, etc.) ten aanzien van de Accommodatie lastens HUSWELL.
5.11 HUSWELL is niet aansprakelijk voor schade berokkend door de Gast. HUSWELL verbindt er zich toe alle medewerking binnen haar mogelijkheden te verlenen om eventuele schade op te merken, toe te wijzen aan de juiste Gast en te trachten dit te verhalen op de Gast en indien mogelijk op het betrokken verhuurplatform. Kleine zaken (bv. gebroken glas, ontbrekend mes, afstandsbediening, etc.) worden niet verhaald, aangezien dit vaak niet opweegt tegen de tijd en kosten en negatieve publiciteit die hiermee gepaard gaan. Indien de schade niet kan verhaald worden, kan dit er nimmer toe leiden dat HUSWELL gehouden is deze schade te vergoeden. De Gast is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode werd veroorzaakt en schade ten gevolge van het niet (tijdig) melden van acute problemen. De Gast staat niet in voor normale gebruiksschade, slijtage en schade door ouderdom of schade door gebrekkige goederen of foutieve installatie en onderhoud.

6 Opleveren accommodatie


6.1 De Opdrachtgever dient het Goed bij de start van de overeenkomst in een nette en schone staat op te leveren en HUSWELL op de hoogte te brengen van alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
6.2 HUSWELL heeft het recht schoonmaakkosten in rekening te brengen indien het Goed niet voldoet aan voorwaarde 6.1.
6.3 De Opdrachtgever dient bij oplevering alle noodzakelijke benodigdheden te voorzien om het Goed te kunnen aanbieden aan de Gast.
6.4 Het Goed zal gemeubileerd worden aangeboden, waarbij van de prijs 90% slaat op het onroerend goed en 10% op het meubilair.

7 Intellectuele eigendom


7.1 Alle informatie en materialen die door HUSWELL wordt aangemaakt in het kader van de Opdracht, waaronder teksten, online accounts, advertenties en listings op platformen of elke vorm van publiciteit op het internet en sociale media, zijn eigendom van HUSWELL en blijven dit ook na het stopzetten of beëindigen van de Overeenkomst. De Opdrachtgever mag deze informatie niet overnemen of gebruiken zonder voorafgaandelijke toestemming van HUSWELL.

8 Privacy


8.1 Alle verstrekte gegevens van de Opdrachtgever zoals adres, telefoonnummer en gsm-nummer, email-adres, bankrekeningnummer, etc. zijn onderworpen aan de Belgische Privacy Wetgeving, en worden door HUSWELL slechts doorgegeven voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht. HUSWELL verklaart dat zij persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/676 dd. 27.04.2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.

9 Betaling


9.1 HUSWELL wordt gemachtigd om de van de Gast en/of het verhuurplatform ontvangen betalingen te ontvangen en door te storten naar de Opdrachtgever na aftrek van de aan HUSWELL verschuldigde sommen. De afrekening voorzien van een overzicht van de opbrengsten en kosten wordt maandelijks (uiterlijk de 14de van de volgende maand) aan de Opdrachtgever verstrekt. Betalingen vinden steeds plaats via compensatie, ook indien bedragen nog niet opeisbaar of vaststaand zijn.
9.2 Bij een bestaande Overeenkomst gelden steeds de tarieven die op het ogenblik van afsluiten van toepassing waren.
9.3 Alle tarieven gebruikt door HUSWELL zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
9.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur is de Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd op het volledigverschuldigde bedrag en dit vanaf het moment van schriftelijke ingebrekestelling.

10. Wijziging

HUSWELL behoudt zich het recht voor haar voorwaarden, prijzen en vergoedingen, zoals onder meer opgenomen in bijlage 2, te herzien indien hiertoe objectieve redenen bestaan en onder meer indien dit het gevolg is van een stijging in haar kosten door verhoging van belastingen, accijnzen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, grondstofprijzen, nutsvoorzieningen, prijzen van materialen en onderdelen, lonen en bezoldigingen, devaluatie, revaluatie, uitvoerverbod, werkstakingen, oorlogsgevaar, etc. De gewijzigde voorwaarden gaan in vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de wijziging ter kennis gebracht werd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan mits uitdrukkelijke kennisgeving binnen de maand na kennisgeving van de wijzigingen, de wijzigingen evenwel weigeren, in welk geval de overeenkomst een einde neemt overeenkomstig artikel 6.2. HUSWELL is daarenboven gerechtigd, minstens jaarlijks per 1 januari, haar prijzen en vergoedingen te indexeren op grond van onderstaande formule, met dien verstande dat de nieuwe prijs of vergoeding steeds wordt afgerond op het dichtstbijzijnde geheel getal en nooit lager kan zijn dan de oorspronkelijke prijs/vergoeding: Pnieuw= Poud * {0,2 + [ 0,8 * (Agorianieuw / Agoriaoud)]} waarbij: Pnieuw = de nieuwe prijs; Poud = de oorspronkelijke prijs; Agorianieuw = de Referteloonkost op het ogenblik van de berekening van Pnieuw; Agoriaoud = de Referteloonkost op het ogenblik van de bepaling/berekening van Poud en Referteloonkost = de referteloonkost voor bedrijven uit de digitale sector, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door Agoria.

11 Herstellingen

11.1 HUSWELL mag zaken die noodzakelijk zijn voor het ongestoord en normaal genot van de Accommodatie laten herstellen en vervangen of andere maatregelen nemen om de verhuring toe te laten en aan de leveringsplicht (art. 1720 BW) of bepaalde wettelijke of reglementaire vereisten te voldoen. HUSWELL mag de kosten hiervoor aanrekenen aan de Opdrachtgever.
11.2 In geval dit zou leiden tot kosten hoger dan euro 250 (excl. btw) zal HUSWELL de Opdrachtgever hiervan vooraf verwittigen en instemming vragen aan de Opdrachtgever.

12 Overmacht


12.1 In geval van overmacht kan HUSWELL niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien deze worden veroorzaakt door eender welke omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van HUSWELL vallen.
12.2 Indien de periode dat de overmacht voortduurt langer is dan twee maanden kan HUSWELL de Overeenkomst zonder opzeggingstermijn opzeggen zonder vergoeding van eventuele schade of verlies voor de Opdrachtgever.

13 Toepasselijk recht en geschillen


13.1 Het Belgisch Recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij HUSWELL partij is.
13.2 Mogelijke geschillen zullen enkel berecht worden door de rechtbanken bevoegd in het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van HUSWELL.
13.3 Alle betrokken partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen voordat men beroep doet op de rechtbank.

14 Overig


14.1 De Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden zal in alle opzichten bepalend zijn en zal prevaleren in geval van tegenstrijdigheden met vertaalde versies.
14.2 HUSWELL is bevoegd om de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de website van HUSWELL worden gepubliceerd en zijn direct van toepassing.